Like!  0 


 

Front Office Management System

สำหรับพนักงานโรงแรมทุกแผนก ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีฟังก์ชั่นการใช้งานของส่วน
Reservation, Reception, Cashier, Housekeeping, Night Audit รวมถึงระบบ interface
ในส่วนของระบบห้องอาหาร ระบบโทรศัพท์ และระบบคีย์การ์ด

 

โปรแกรม Front Office System (Rhino Hotel Management System) ประกอบด้วย

   
1. ระบบจองห้องพัก (Reservation)

ระบบจองและยกเลิกห้องพักรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม ระบบจองหห้องประชุม
ค้นหาข้อมูล รายงานการจองห้องพักประจำวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
2. ระบบต้อนรับ (Reception)

บริการเช็คอินรายบุคคลหรือรายกลุ่มย้าย
ห้องพัก ดูสถานะห้องพก รายงานลูกค้า
เช็คอิน เช็คเอาท์ สถานะห้องพักประจำวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
3. ระบบแคชเชียร์ (Cashier)

บันทึกประจำวัน แก้ไขรายการเช็คเอาท์
รายงานข้อมูลประจำรอบประกอบด้วยข้อมูล
การชำระเงิน ชำระเงินล่วงหน้า และเช็คเอาท์


รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

  
4. ระบบแม่บ้าน (Housekeeping)

บันทึกรายการ mini-bar, laundryค้นหาข้อมูล
รายงานสถานะห้องพัก เปลี่ยนสถานะห้องพัก
รายงานรายการ mini-bar, laundry

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
5. ระบบ Night Audit

บันทึกรายการอัตโนมัติ ตรวจสอบการทำงาน
ประจำวัน เปลี่ยนวันที่ของระบบรายงานตรวจ
สอบรายการบันทึกข้อมูลประจำวันอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
        


Rhino Prosperity Co., Ltd.

บริษัท ไรน์โน พรอสเพอริตี้ จำกัดผู้พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมพัฒนาโปรแกรมตามเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทันสมัยอยู่เสมอ
Like!  0 
Bookmark and Share
คุณ จำลอง จันทร์นวล 239/103 ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 (T) 089-810-4983