Like!  0 

 

  

Products

บริษัท ไรน์โน พรอสเพอริตี้ จำกัด ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจหลากหลายประเภท พร้อมระบบจอง ค้นหาข้อมูล ระบบบัญชี และระบบโทรศัพท์ ดังนี้

 

 

1. Front Office Management System

สำหรับพนักงานโรงแรมทุกแผนกใช้งานได้
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีฟังก์ชั่นการใช้งาน
ของส่วน Reservation, Reception,

Cashier, Housekeeping, Night Audit

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

2. Restaurant Management System

ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษใช้ได้
กับทั้งระบบจอสัมผัส (Touch Screen)
ระบบเครือข่าย (LAN) และการใช้งาน

เครื่องเดียว (Stand Alone)

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

3. Telephone Management System

ซอฟต์แวร์แสดงผลทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
ควบคุมระบบ Call Accounting System
แสดงและคำนวณค่าใช้จ่ายการโทรศัพท์

และ Report รายงานการใช้โทรศัพท์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

4. Accounting Management System

ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีลูกหนี้
ระบ
บบัญชีเจ้าหนี้ ระบบทรัพย์สินถาวร
พร้อมรายงานบันทึกประจำวันใช้งานได้กับ

ระบบปฏิบัติการ Windows

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

 

 

     

 

 

 

 

Rhino Prosperity Co., Ltd.

บริษัท ไรน์โน พรอสเพอริตี้ จำกัดผู้พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมพัฒนาโปรแกรมตามเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทันสมัยอยู่เสมอ
Like!  0 
Bookmark and Share
คุณ จำลอง จันทร์นวล 239/103 ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 (T) 089-810-4983